• 0 (505) 992-6373
  • info@interstate.ist

Almanya Ülke Profili

Almanya Ülke Profili

Almanya Ülke Profili

07 Nisan 2020, 21:511440

 

 

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

 

01 Eylül 2018

Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Almanya, diğer üye ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır. Diğer yandan, 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır.
 

Tarifeler ve Diğer Vergiler

Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Almanya, diğer üye ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır. OGT, halen 2658/87 sayılı Konsey Yönetmeliği çerçevesinde uygulanmakta, tarifeleri gösterir liste her yıl yenilenmektedir.

Öte yandan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın kabulü ve 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır.

Ayrıca, bazı istisnalar (Topluluğun Ortak Tarım Politikasına dahil olmayan tarımsal ürünler, yaş meyve sebze ürünlerine ait toplam 11 adet tarife pozisyonu, iç ve kabuklu natürel fındık, domates salçaları ve diğer domates konservesi) dışında, Topluluğa ithal edilen Türkiye kaynaklı tarım ürünlerinde gümrük vergileri tamamen kaldırılmış bulunmaktadır.

Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan gümrük vergilerine, internet aracılığıyla (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en) adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır. Söz konusu bağlantı, madde tanımı veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bazında arama yapılmasına olanak tanımakta, ayrıca söz konusu ürüne ilişkin başka kısıtlamalar varsa onları da göstermektedir.

Katma Değer Vergisi

KDV mükellefi mal veya hizmet sağlayan Alman firmaları veya ithalatçılarıdır. Ancak, vergi nihai aşamada tüketiciye yansıtılmaktadır. Almanya’da standart KDV oranı %19’dur. Ancak bu oran, temel gıda ürünleri, kitap, gazete gibi kültürel yayınlar, yerel toplu taşıma ve otel konaklamaları gibi ürünlerde %7 olarak uygulanmaktadır. Bazı hizmetler (örneğin bankacılık ve sağlık hizmetleri veya toplum hizmetleri) vergiden muaftır. KDV tutarının faturalarda ayrıca belirtilmesi zorunlu olmakla birlikte 100 avro’ya kadar olan faturalarda sadece KDV oranının belirtilmesi mümkün bulunmaktadır.
 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar

Almanya, standartlar konusunda Avrupa’nın en önde gelen ülkesi konumundadır. Hatta öylesine ki Avrupa Birliği, Birlik çapında geçerli standartlar uygulamaya koydukça, mevcut Alman standardı AB standardına dönüşecektir denilebilir.

AB kuralları gereğince bazı sanayi ürünlerinin Almanya’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihraç edilebilmesi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur. Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan bir ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir.

Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak, eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

Diğer yandan Alman firmaları, yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın, Almanya’da verilen ilave bir takım performans veya kalite işaretleri talep edebilirler. Bunlardan özellikle, mekanik ürünler için GS (Gepruefte Sicherheit) işareti ve elektrikli ürünler için VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) işareti önem taşımaktadır. Bu işaretlerin kullanımı yalnızca belli durumlarda zorunlu olup, genelde yasal bir zorunluluk yoktur.

GS İşaretine ilişkin standartlar, Alman Standartlar Enstitüsü DIN (Deutscher Industrie Normenausschuss) tarafından derlenmektedir. VDE İşaretine ilişkin standartlar ise, VDE Verlag GmbH firmasından veya VDE Birliği’nden temin edilebilmektedir. İlgili adresler aşağıda verilmiştir.

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

10772 Berlin

Tel.: (030) 2601-0

Fax: (030) 2601-1260

İnternet: www.din.de

Belgelendirme için:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Burggrafenstraße 6

D-10787 Berlin

Tel: +49 (0)30 26 01-21 08

Faks: +49 (0)30 26 01-16 10

E-posta: zentrale@dincertco.de

İnternet: http://www.en.dincertco.de

Elektrik, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Birliği -Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. (VDE)

Adres: Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt/Main

Tel: +49-69-6308-0

Faks: +49-69-6312925

E-posta: service@vde.com

İnternet: www.vde.de

VDE VERLAG GMBH

Bismarckstr. 33

10625 Berlin

Tel.: +49 (30) 34 80 01 - 0

Faks : +49 (30) 341 70 93

İnternet: www.vde-verlag.de

VDE veya GS işaretleri ile ilgili test kuruluşu Teknik İnceleme Birliği (TÜV)’dür (Technischer Ueberwachungsverein e.V.). Esasen TÜV’ler ürünlerin Alman güvenlik standartlarına uygunluğunun inceleme ve testinin yapılması amacıyla çeşitli Alman Eyaletleri tarafından kurulmuş özel firmalardır. Bazı TÜV firmaları ayrıca ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu test etme yetkisine de sahiptir.

TÜV Nord e.V.

Grosse Bahnstrasse 31

22525 Hamburg

Tel: +49 40 8557-0

Faks: +49 40 8557-2295

info@tuev-nord.de

İnternet: www.tuev-nord.de

TÜV Süddeutschland Holding AG

Westendstraße 199 D-80686 Munich

Tel: +49/89/5791-0

Faks: +49/89/5791-1551

İnternet: www.tuev-sued.de

Almanya’da uygulamada bulunan ve federal hükümet, yerel hükümetler veya hükümet dışı kuruluşlarca düzenlenen, standartlar, teknik düzenlemeler ve belgelendirme sistemi ile ilgili olarak, Alman Standartlar Enstitüsü (DIN) ve Federal Hükümet işbirliği ile kurulan Alman Teknik Kurallar Bilgi Merkezi’ne başvurulması mümkündür.

Deutsches Informationszentrum fuer technische Regeln (DITR) (Alman Teknik Kurallar Bilgi Merkezi)

Burggrafenstr. 4-10

10772 Berlin, Germany

Tel: (49-30) 2601-600

Faks: (49-30) 2601-1231

E-posta: postmaster@din.de

İnternet Sayfası: http://www.ditr.din.de

Söz konusu Merkezin veri bankasında, gerek uygulamada gerekse taslak aşamada bulunan 36.000 civarında teknik kurala ilişkin bilgi yer almaktadır. Teknik kuralların Almanca veya İngilizce metinlerinin ise aşağıda irtibat bilgileri verilen yayınevinden ücret karşılığında temin edilmesi mümkündür:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstrasse 6,

10787 Berlin - Germany

Posta adresi:

Beuth Verlag GmbH,

10772 Berlin - Germany

Tel: +49 30 2601-0

Faks: +49 30 2601-1260

E-posta: postmaster@beuth.de
 

Ayrıca CE İşaretlemesi gibi, tüm AB Ülkelerinde yürürlükte bulunan RoHS (Restriction of Hazardous Substances-Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması) Direktifi, elektrikli ve elektronik cihaz ve ekipmanın üretiminde zararlı maddelerin kullanımını sınırlamaktadır. 2002/95/EC sayılı AB Direktifi’nin Şubat 2003’te AB Konseyi tarafından onaylanmasıyla RoHS mevzuatı yasalaşmış ve 1 Temmuz 2006’dan itibaren zorunlu uygulamaya geçmiştir. Direktifle, elektrikli ve elektronik cihaz ve ekipmanın üretiminde belirlenen miktarların üzerinde zararlı maddelerin kullanılması yasaklanmaktadır. Sınırlamalar, AB gümrük bölgesine yapılacak ithalatları da kapsamaktadır. Belirlenen sınırlarının üzerinde zararlı madde içeren elektrikli ve elektronik cihaz ve ekipmanın AB ülkelerine ithalatı yasaktır. Söz konusu zararlı maddeler şunlardır: Kurşun, cıva, kadmiyum, krom IV (Cr6+), PBB (çoklu-bromlu bifenil) ve PBDE (çoklu-bromlu difenil eter).

Almanya’nın ithalat politikasında öne çıkan bir diğer özellik de gıda ithalatında izlenen prosedürlerdir. Almanya’ya gıda ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların, etiketleme ve ürünün gerek Alman gerekse AB düzenlemelerine uygunluğunun belirlenmesi açısından, bu ülkedeki bir gıda laboratuarına başvurmaları yararlı olabilecektir.

AB genelinde gıdalarla ilgili genel prensiplerin ve temel düzenlemelerin çerçevesini belirleyen EC 178/2002 sayılı düzenleme ile Gıda Yasası uygulanmaktadır. 2002 yılı içerisinde yürürlüğe giren bu düzenlemeyle, aynı zamanda, AB Gıda Güvenliği Otoritesi kurulmuş ve gıda güvenliği konusundaki uygulanması zorunlu prosedürler belirlenmiştir. Düzenleme genel olarak Genel Gıda Yasası olarak bilinmekte olup, gıdaların izlenebilirliği konusunda da düzenlemeleri içermektedir (Madde 18). Genel Gıda Yasası’nın belirlediği ana başlıklar Ocak 2005 tarihinde uygulamaya girmiştir.

Almanya’da gıda ürünlerinin standart ve belgelendirilmesine ilişkin kurallar AB direktifleri ile tamamen uyumlu halde bulunmaktadır. Bu anlamda herhangi bir AB ülkesinde serbest dolaşıma giren bir gıda ürününün herhangi başka bir teste tabi tutulmadan Almanya’ya ithalatı ve iç pazarda satışı mümkün olmaktadır.

Yorumlar

Yorum Yap

Son Yazılar

KOBİ Nedir?
KOBİ Nedir?15 Mayıs 2020, 19:34
Nijerya’da Fiyatlar ve Maaşlar
Almanya Ülke Profili
Almanya Ülke Profili07 Nisan 2020, 21:51
Dijital Pazarlama Teknikleri
Dijital Pazarlama Teknikleri25 Mart 2020, 13:00

Etiketler

Takip Edin

WhatsApp

E-BÜLTEN